CYNGHORION CEFNOGAETH LLES

​​​

I gael cymorth trwy wefan melo, cyfeirio at wasanaethau a grwpiau cymunedol sy’n darparu cymorth a gweithgareddau llesiant trwy Dewis , gweithgareddau llesiant creadigol Cwtsh , a gweithgareddau awyr agored/gwyrdd (yn gyfyngedig i wybodaeth Caerffili ar hyn o bryd) a all gefnogi a gwella llesiant, cliciwch yma am ein tudalen benodol.

Sut wyt ti? - cymorth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles

 

Mae hwn yn gyfnod heriol ac mae cael cais i osgoi cyswllt wyneb yn wyneb â’n ffrindiau a’n teulu yn anghyfarwydd. Efallai eich bod chi'n teimlo'n unig neu'n ynysig a'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw siarad â rhywun.  

 

Bydd llawer o bobl yn teimlo'r un peth; felly os gallwch chi, estyn allan. Ffoniwch rywun heddiw. Anfonwch neges iddynt. Gwnewch iddyn nhw deimlo'n well hefyd.

 

Edrychwch ar yr ymgyrch gan Iechyd Cyhoeddus Cymru .

 

Mae Mind yn elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor a chymorth i rymuso unrhyw un sy’n profi problem iechyd meddwl. Mae Local Minds yn darparu cymorth a chefnogaeth yn uniongyrchol i'r rhai sydd ei angen fwyaf. Dyma'r manylion cyswllt yng Ngwent;

 

Torfaen a Blaenau Gwent

Canolfan Llesiant Pont-y-pŵl: 01495 757393

Prosiect Ffenics Brynmawr: 01495 311445

E-bost: firstcontact@torfaenmind.co.uk

 

Mind Sir Fynwy

Ffôn: 01873 858275 

E-bost: info@mindmonmouthshire.org.uk

 

Mind Caerffili

Ffôn: 01443 816945

E-bost: info.cbmind@gmail.com

 

Mind Casnewydd

Ffôn: 01633 258741

E-bost: enquiries@newportmind.org

 

Trais domestig a rhywiol

 

Dywed ystadegau wrthym fod 1 o bob 4 menyw ac 1 o bob 6 dyn yn adrodd am drais domestig yn ystod eu hoes ac yn y DU mae 2 fenyw yn cael eu lladd bob wythnos gan bartner neu gyn-bartner.

Nid yw pob cartref yn fan diogel, i rai, gall ddod yn fan lle mae unigedd yn cynyddu'r risg o gamdriniaeth a rheolaeth. Gall cael eich ynysu gartref gyda chamdriniwr fod yn frawychus a gall y cyfyngiadau symud presennol yn y DU ddileu cyfleoedd i ddatgelu a gofyn am help.

 

Gall y pandemig COVID-19 fod yn amser peryglus i gleientiaid sy’n profi cam-drin domestig a thrais rhywiol. Gall pryder cyffredinol ynghylch COVID 19 a chael plant adref o’r ysgol gynyddu cam-drin.

Trais yn y cartref yw’r “mater hawliau dynol mwyaf cyffredin ond ymhlith y lleiaf yr adroddir amdano” yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd. Os ydych chi, aelod o’r teulu neu ffrind, wedi profi cam-drin domestig neu drais rhywiol, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn am gyngor a chymorth 24 awr am ddim neu i drafod eich opsiynau. Cysylltwch â chynghorwyr Byw Heb Ofn yn rhad ac am ddim dros y ffôn, sgwrs ar-lein, neges destun neu e-bost.

 

https://llyw.cymru/byw-heb ofn

 

Cwrs Rheoli Straen ar-lein

 

Mae Rheoli Straen yn gwrs ar-lein sy'n ceisio helpu pobl i ymdopi â straen a phryder bob dydd. Mae'r cwrs yn cynnwys 6 sesiwn dwy awr, dros gyfnod o 3 wythnos. Mae'r sesiynau hyn yn cael eu ffrydio'n fyw ddwywaith yr wythnos trwy You Tube. Fel preswylydd, neu weithiwr yng Ngwent, gallwch gael mynediad i'r cwrs hwn heb unrhyw gost.

 

Er nad yw wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer COVID-19, gall y cwrs hwn sy'n seiliedig ar dystiolaeth helpu i gefnogi'ch iechyd meddwl a'ch lles yn ystod y cyfnod arbennig hwn o straen. Mae’r cwrs poblogaidd iawn hwn bellach yn cael ei gyflwyno ar-lein, gan na all cyfranogwyr fynychu sesiynau wyneb yn wyneb yn ystod yr achosion o COVID-19.  

 

Mae'r animeiddiad hwn yn dweud mwy wrthych:

https://www.youtube.com/watch?v=TjUJQqRfZgE  

 

Darganfyddwch fwy o wybodaeth trwy wylio'r fideo rhagarweiniol:

https://www.youtube.com/watch?v=8UUmZKoy-tk

 

Os nad ydych yn gallu cyrchu You Tube neu ar gael ar adeg ffrydio byw, gallwch lawrlwytho, yn rhad ac am ddim, lyfrynnau a thraciau ymlacio/meddwl gyda cherddoriaeth neu hebddi, sy'n ategu'r dosbarth. Ewch i'r wefan www.stresscontrol.org am ragor o wybodaeth. Nid oes angen cofrestru.

 

Aros Hydrated

 

Mae dŵr yn ddewis iach a rhad ar gyfer torri syched unrhyw bryd. Nid oes ganddo galorïau ac nid yw'n cynnwys unrhyw siwgrau a all niweidio dannedd.

 

Mae'n hawdd ei anwybyddu, ond mae dewis diodydd iachach yn rhan allweddol o gael diet cytbwys. Mae llawer o ddiodydd meddal, gan gynnwys diodydd powdr parod a siocledi poeth, yn uchel mewn siwgr. Mae bwydydd a diodydd sy'n cynnwys llawer o siwgr yn aml yn uchel mewn calorïau, a gall cael gormod o galorïau eich gwneud yn fwy tebygol o fagu pwysau.

Mae rhai diodydd egni yn uchel mewn siwgr a chaffein. Gall gwirio'r labeli maeth ar ddiodydd meddal fel sudd ffrwythau a diodydd pefriog eich helpu i wneud dewisiadau iachach.

 

Mae'r Canllaw Bwyta'n Iach yn dweud y dylem yfed 6 i 8 gwydraid o hylif y dydd. Mae dŵr, llaeth braster is a diodydd heb siwgr, gan gynnwys te a choffi, i gyd yn cyfrif.

 

Syniadau Da: os ydych chi'n meddwl bod yfed yn ddiflas, beth am ychwanegu ffrwythau ffres ato?!

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y GIG .

​​

Llyfrau Iechyd Meddwl ar Bresgripsiwn

Cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl? Gallwch gael cefnogaeth gan eich llyfrgell leol gyda’r rhestr llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl sydd wedi’i chymeradwyo gan yr arbenigwr gan The Reading Agency

Mae llawer o’r teitlau ar gael fel e-lyfrau ac e-lyfrau llafar gan BorrowBox , felly gallwch eu benthyca a’u lawrlwytho o gartref yn rhad ac am ddim.

​​

Trafferth Cysgu?

 

Os ydych chi'n cael problemau cysgu, mae yna gamau syml y gallwch chi eu cymryd i leddfu'r nosweithiau aflonydd hynny. Bydd trefn amser gwely reolaidd yn eich helpu i ymlacio a pharatoi ar gyfer gwely.

 

Mae faint o gwsg sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar yr hyn sy'n digwydd yn eich bywyd. Pan fyddwch chi'n cysgu'n dda rydych chi'n teimlo'n adfywiol. Mae cwsg o ansawdd da yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan eich helpu i leddfu straen, canolbwyntio yn ystod y dydd a dysgu pethau newydd.

 

Dyma rai awgrymiadau i helpu gyda chysgu:

 

  • Cadwch oriau cysgu rheolaidd

  • Wynebu diffyg cwsg

  • Creu awyrgylch tawel

  • Ysgrifennwch eich pryderon

  • Symud mwy, cysgu'n well

  • Rhowch y danteithion pick-me-ups i lawr

 

I gael rhagor o wybodaeth gweler gwefan y GIG .

melo

www.melo.cymru

Ni fu erioed yn bwysicach gofalu am ein lles meddyliol ein hunain, a lles ein hanwyliaid.  

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi datblygu’r wefan melo gyda phartneriaid i ofalu am les meddwl pobl sy’n byw ac yn gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, a Thorfaen.

melo_inside.jpg

Dewis

www.dewis.cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles – neu eisiau gwybod sut gallwch chi helpu rhywun arall.

Pan fyddwn yn siarad am eich lles, nid eich iechyd yn unig yr ydym yn ei olygu. Rydym yn golygu pethau fel ble rydych chi'n byw, pa mor ddiogel rydych chi'n teimlo, mynd allan, a chadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.

Nid oes unrhyw ddau berson yr un peth ac mae llesiant yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Bydd Dewis Cymru yn eich helpu i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n bwysig i chi.

Mae’n cynnwys gwybodaeth a all eich helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig i chi, a gwybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal a all eich helpu gyda’r pethau sy’n bwysig i chi.

dewis-inside.jpg

Cwtsh

www.cwtsh.cymru

Mae bod yn greadigol yn hanfodol i’n lles ac, yn wir, i’n hiechyd.

 

Rhwydwaith llesiant creadigol yw CWTSH sy’n cynnwys partneriaid sydd wedi’u lleoli’n bennaf gan bartneriaid yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili ac a gefnogir yn ariannol ac yn logistaidd gan Datblygu Celfyddydau CBS Caerffili, Rhwydweithiau Lles Integredig Aneurin Bevan (Caerffili), Head 4 Arts and Fusion.

Ei nod yw datblygu a chefnogi gweithgareddau creadigol sy'n cynnal a gwella lles yn ein cymunedau, gan weithio gyda'n cymunedau. Yn bwysig ddigon, mae’r rhan fwyaf o weithgareddau CWTSH ar-lein ac felly ar gael i bobl sy’n byw ar draws y ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

cwtsh.jpg