melo

www.melo.cymru

Ni fu erioed mor bwysig gofalu am ein lles meddyliol ein hunain, a lles ein hanwyliaid.  

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi datblygu’r wefan melo gyda phartneriaid i ofalu am les meddwl pobl sy’n byw ac yn gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, a Thorfaen.

________________________________________________________________________________________

melo_inside.jpg

Dewis

www.dewis.cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles – neu eisiau gwybod sut gallwch chi helpu rhywun arall.

Pan fyddwn yn siarad am eich lles, nid eich iechyd yn unig yr ydym yn ei olygu. Rydym yn golygu pethau fel ble rydych chi'n byw, pa mor ddiogel rydych chi'n teimlo, mynd allan, a chadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.

Nid oes unrhyw ddau berson yr un peth ac mae llesiant yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Bydd Dewis Cymru yn eich helpu i ddarganfod mwy am yr hyn sy’n bwysig i chi.

Mae’n cynnwys gwybodaeth a all eich helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig i chi, a gwybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal a all eich helpu gyda’r pethau sy’n bwysig i chi.

________________________________________________________________________________________

dewis-inside.jpg

Cwtsh

www.cwtsh.cymru

www.facebook.com/cwtshcymru

 

 

 

Mae bod yn greadigol yn hanfodol i’n lles ac, yn wir, i’n hiechyd.

 

Rhwydwaith llesiant creadigol yw CWTSH sy’n cynnwys partneriaid sydd wedi’u lleoli’n bennaf gan bartneriaid yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili ac a gefnogir yn ariannol ac yn logistaidd gan Datblygu Celfyddydau CBS Caerffili, Rhwydweithiau Lles Integredig Aneurin Bevan (Caerffili), Head 4 Arts and Fusion.

Ei nod yw datblygu a chefnogi gweithgareddau creadigol sy'n cynnal a gwella lles yn ein cymunedau, gan weithio gyda'n cymunedau. Yn bwysig ddigon, mae’r rhan fwyaf o weithgareddau CWTSH ar-lein ac felly ar gael i bobl sy’n byw ar draws y ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

________________________________________________________________________________________

cwtsh.jpg

Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP)

www.gavo.org.uk/epp

Mae Tîm y Rhaglen Addysg i Gleifion yn darparu ystod wych o gyrsiau a gweithdai hunanreoli iechyd a lles i bobl sy'n byw gyda chyflwr iechyd, neu'n gofalu am rywun â chyflwr iechyd. Gan gynnwys: Byw gyda Chyflyrau Iechyd Tymor Hir, Byw gyda Phoen Cronig a Chanser - 'Ffyniannus a Goroesi'.

 

Mae pob cwrs yn cael ei gyflwyno gan Diwtoriaid Gwirfoddol cyfeillgar, sydd â chyflyrau iechyd tebyg ac sydd wedi bod yn gyfranogwyr cwrs EPP yn y gorffennol. Mewn ymateb i'r cloi cyntaf, mae'r cyrsiau hyn bellach yn cael eu cynnig yn rhithwir trwy Zoom

_______________________________________________________________________________________

EPP.jpg