Byddwn yn darparu cylchlythyr misol a boreau coffi yn ogystal â rhywfaint o hyfforddiant ychwanegol os ydych ei eisiau! Dewch o hyd i'n cylchlythyrau yma

 

Gallwch gofrestru i fod yn Ffrind Llesiant Torfaen trwy ymuno â'n Facebook Cyfeillion Lles Torfaen  grŵp a / neu dderbyn e-byst rheolaidd gennym ni trwy ymuno â'n rhestr bostio. I gofrestru e- bostiwch Torfaen.WellbeingFriends.ABB@wales.nhs.uk

Beth yw Archwiliwr Cymunedol?

Mae Archwilwyr Cymunedol yn bobl sy'n rhoi adborth ar yr hyn y mae'r gymuned yn ei ddweud am y materion sydd o bwys iddynt. Byddwn yn darparu cyfleoedd i'r adborth hwn gael ei rannu â phartneriaid perthnasol ac yn helpu i ganfod atebion posibl i broblemau lleol. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig hwn i bobl sy'n byw ym Mlaenafon, Croesyceiliog neu Lanyrafon. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan e- bostiwch Torfaen.WellbeingFriends.ABB@wales.nhs.uk

 

 

 

 

datganiad GDPR

 

Cefnogir y rhaglen Cyfeillion Lles gan Dîm Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Gall gwybodaeth a gyflwynir gael ei storio a'i phrosesu'n electronig at ddibenion darparu gwasanaethau, darparu gwybodaeth ac i alluogi dadansoddiad ystadegol.

 

Gellir rhannu data â rhannau eraill o’r sefydliad, sefydliadau partner (GAVO / TVA), cwmnïau neu gontractwyr sy’n gweithredu ar ein rhan i alluogi hyn i ddigwydd. Rydym yn dilyn gweithdrefnau diogelwch priodol wrth storio a datgelu gwybodaeth bersonol er mwyn atal mynediad anawdurdodedig gan drydydd parti. Rydym hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r partïon hynny y byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol iddynt gydymffurfio â'r un peth.

Sylwch, fel rhan o gofrestru i fod yn Gyfaill Lles ac yn ychwanegol at fuddiannau cyfreithlon Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, byddwch yn cael eich tanysgrifio yn awtomatig i dderbyn diweddariadau trwy e-bost. Gallwch ddad-danysgrifio a chael eich tynnu oddi ar y gofrestr Cyfeillion Lles unrhyw bryd. Gallwch wneud hyn drwy anfon e-bost i flwch post Torfaen.WellbeingFriends.ABB@wales.nhs.uk yn nodi 'OPT OUT' yn y pwnc.

Bod yn Ffrind Lles Torfaen  yn golygu rhannu gwybodaeth leol am les i helpu pobl i wybod beth sydd ar gael  Gallai hyn fod yn rhan o'ch diwrnod arferol wrth i chi rannu post sy'n ddefnyddiol i chi ar gyfryngau cymdeithasol neu gallai fod gennych ffrindiau neu deulu nad ydynt yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol a'ch bod yn rhoi gwybod iddynt amdano yn bersonol. Rhoi gwybod iddynt am weithgareddau lleol yr ydych yn ymwybodol ohonynt neu sut i gael mynediad at grwpiau cymorth, gwasanaethau a gwybodaeth a allai helpu eu lles