IWNs A LLES CYMUNEDOL - CASNEWYDD

Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn
 am gydweithio’n well, ac yn fwy effeithiol, i gefnogi lles cymunedol i barhau i wella iechyd a lles ein cymunedau nawr ac yn y dyfodol. Gallwch ddarganfod mwy trwy glicio yma .

 

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda phartneriaid statudol, trydydd sector a chymunedol ar y ffordd orau gyda’n gilydd y byddwn yn cefnogi ac yn cryfhau llesiant yn ein cymunedau wrth i’r sefyllfa esblygu ac wrth inni addasu i fywyd ar ôl COVID-19.  
 

Am fwy o wybodaeth:

Marietta Evans
marietta.evans@wales.nhs.uk

Ar hyn o bryd mae Rhwydweithiau Lles Casnewydd wedi'u lleoli ym Mhilgwenlli (Pill) a Ringland.

Rydym yn falch o fod wedi cynnwys pobl leol, a phartneriaid o wahanol sectorau yn ein rhwydweithiau. I enwi rhai, rydym wedi bod yn gweithio gyda Grŵp Tai Pobl a Chartrefi Dinas Casnewydd, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent, elusennau gan gynnwys Mind a Maendy Unlimited, Casnewydd Fyw, Heddlu Gwent a gwahanol adrannau a thimau o fewn Cyngor Dinas Casnewydd. Mae'r gynrychiolaeth amrywiol hon yn ased i raglen IWN.

Mae gwaith hefyd wedi’i wneud ar lefel Casnewydd gyfan, gan gynnwys codi proffil llesiant yn strategol ar draws y ddinas ac ymgorffori llesiant mewn agendâu cysylltiedig gan gynnwys gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau Cryf Gwydn, Mannau Gwyrdd Mwy Diogel a Rhwydweithiau Gofal Sylfaenol a Gofal yn y Gymdogaeth (NCNs). .

Mae wedi bod yn wych gweld digwyddiadau wyneb yn wyneb yn dechrau cael eu cynnal eto yn y gymuned leol. Mae digwyddiadau yn ddiweddar wedi cynnwys saethyddiaeth darged yn Pill (dan arweiniad Casnewydd Fyw) a thaith gerdded dywys i rai dros 50 oed (a gynhelir gan Living Streets).

 

Yn Ringland bu trigolion lleol yn mwynhau mynychu digwyddiad tyfu gerddi cymunedol yn Hyb Cymunedol Ringland a gweithgareddau coetir yng Nghoedwig Ringland. Edrychwn ymlaen at gefnogi a hyrwyddo'r cyfleoedd hyn ymhellach yn y gymuned.

Dyma ddetholiad o rai o’r gwaith cyffrous yr ydym yn ei gynllunio yng Nghasnewydd:

 

Cynnal 'Sgyrsiau Cymunedol' gyda phobl leol. Gweithio gyda phartneriaid allweddol gan gynnwys Grŵp Tai Pobl. Mae hyn yn golygu ymgysylltu â thrigolion lleol a siarad â nhw am eu cymuned a pha weithgareddau yr hoffent gymryd rhan ynddynt i wella eu lles.

Rydym yn bwriadu datblygu adnoddau pellach i hyrwyddo darpariaeth leol 'Beth Sydd Ymlaen er Lles' i bobl sy'n byw ac yn gweithio yn yr ardal.

Gobeithiwn y bydd hyn yn gweithio i sicrhau mwy o gyfranogiad gan bobl leol mewn gweithgareddau a gwirfoddoli yn lleol. Bydd hwn yn ffurfio Porth Gwe Lles rhyngweithiol ochr yn ochr ag ymgyrch hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu ystod o hybiau cymunedol fel Canolfannau Llesiant ac Hafanau Diogel

Parhau i weithio gydag amrywiaeth o leoliadau a hybiau cymunedol i gynyddu cyfleoedd a gwasanaethau sy’n digwydd ‘ar sail lle, gyda gwasanaethau hanfodol wedi’u hymgorffori mewn lleoliad canolog.

Treialu prosiect rhagnodi gwyrdd yn y 2 ardal NCN yng Nghasnewydd

Rydym yn gweithio gyda meddygon teulu a staff rheng flaen eraill i hyrwyddo manteision natur ac ymarfer corff i'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

CYSYLLTIADAU