LLES NATUR A RHAGNODI GWYRDD (Caerffili)

bargoed_strollers.jpg

Dangoswyd bod cysylltu â natur a bod yn egnïol yn yr awyr agored yn gwella iechyd a lles.

 

Rydym wedi gweld yn ystod y pandemig COVID sut mae mwy o bobl wedi gwerthfawrogi a defnyddio eu mannau awyr agored i ymlacio ac i wneud ymarfer corff. Amlygodd bwysigrwydd bod yn yr awyr agored i iechyd meddwl a chorfforol pobl, yn ogystal ag anghydraddoldeb mynediad at fannau gwyrdd.

 

Mae’r manteision a’r canlyniadau cadarnhaol yn cynnwys rheoli pwysau, atal clefydau cronig fel diabetes a gorbwysedd, a gwella iechyd meddwl drwy leihau straen a phryder. Gall gweithgareddau cymunedol hefyd hyrwyddo a chreu cysylltiadau cymdeithasol ag eraill sydd unwaith eto yn cefnogi ac yn gwella ein lles.

Gellir mwynhau'r holl fanteision hyn yn syml, pobl yn dod yn fwy actif yn yr awyr agored. Weithiau, y cyfan sydd ei angen yw i bobl fod â digon o ddiddordeb a chymhelliant i fynd allan, ond hefyd cael gwybod am y gweithgareddau a'r lleoedd y gallant fynd iddynt. Weithiau gelwir cyfeirio pobl at y gweithgareddau hyn, megis cynlluniau cerdded er lles iechyd lleol, garddio cymunedol a phrosiectau tyfu bwyd, yn 'bresgripsiynu cymdeithasol gwyrdd'.  

Fodd bynnag, mae cyfle gwych hefyd i feddygon teulu a gwasanaethau gofal sylfaenol gyfeirio pobl yn uniongyrchol at y rhain gan weithio gyda darparwyr gweithgareddau i gefnogi cleifion, mewn modd tebyg i’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff presennol.

park3.jpg

Ar y cyd â rhwydwaith o ddarparwyr gweithgaredd gwych, rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda meddygfeydd a phractisau lleol i ddatblygu model ar gyfer y math hwn o atgyfeiriad Presgripsiynu Gwyrdd. Ein Lles Natur Hi Rees piloy