RHWYDWEITHIAU LLESIANT INTEGREDIG

CEFNDIR

Mae Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn  am gydweithio’n well, ac yn fwy effeithiol, i gefnogi lles cymunedol i barhau i wella iechyd a lles ein cymunedau nawr ac yn y dyfodol.

Mae'n ymwneud â dechrau gyda'r hyn sydd gennym eisoes; adeiladu ar yr hyn sy’n gryf a chydweithio â’r cryfderau a’r asedau unigryw sy’n bodoli yn ein cymunedau:

 • EIN POBL - Eu perthnasoedd, gwybodaeth a sgiliau

 • EIN LLEOEDD - Mannau iach ac asedau cymunedol

 • EIN DARPARIAETH - Cefnogaeth a gwasanaethau lles

Wedi'i ariannu gan Gyllid Trawsnewid Llywodraeth Cymru gyda'r nod o gyflawni Cymru Iachach , lansiodd tîm Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent drwy Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan ddatblygiad Rhwydweithiau Llesiant Integredig ddiwedd mis Ebrill 2019. Mae Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn cael eu treialu mewn pedair ardal Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth i ddechrau:

 • Blaenau Gwent

 • Caerffili

 • Casnewydd 

 • Torfaen

Yn Sir Fynwy, mae Rhwydweithiau Lles Integredig yn cefnogi’r gwaith sy’n cael ei wneud o dan y rhaglen Newid Arfer, Newid Bywydau bresennol.

SUT MAE RHWYDWEITHIAU LLES INTEGREDIG YN GWEITHIO

Mae Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn gwella ac yn cryfhau llesiant trwy gysylltu a gwella asedau cymunedol er mwyn i bobl allu meithrin perthnasoedd a dod o hyd i'r pethau sy'n bwysig iddynt. Mae pedair elfen:

 1. Cydweithio seiliedig ar le

 2. Hybiau Cymunedol

 3. Pobl sy’n darparu gwasanaethau a chymorth

 4. Mynediad hawdd i Wybodaeth Lles
   

Rhwydweithiau Llesiant Integredig (IWN) eu datblygu ar sail  adolygiad tystiolaeth sylfaenol .

CYNLLUN AR DUDALEN

 

Gallwch hefyd lawrlwytho'r Cynllun ar Dudalen trwy glicio ar y ddelwedd uchod.

ANIMEIDDIAD RHWYDWEITHIAU LLESIANT INTEGREDIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IWN Plan on a page.jpeg