IWNs A LLES CYMUNEDOL - BLAENAU GWENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rhwydweithiau Llesiant Integredig yn am gydweithio’n well, ac yn fwy effeithiol, i gefnogi lles cymunedol i barhau i wella iechyd a lles ein cymunedau nawr ac yn y dyfodol. Gallwch ddarganfod mwy trwy glicio yma .

 

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda phartneriaid statudol, trydydd sector a chymunedol ar y ffordd orau gyda’n gilydd y byddwn yn cefnogi ac yn cryfhau llesiant yn ein cymunedau wrth i’r sefyllfa esblygu ac wrth inni addasu i fywyd ar ôl COVID-19.  
 

Am fwy o wybodaeth:

Kathryn Cross
kathryn.cross@wales.nhs.uk

-

Mae Rhwydwaith Lles Blaenau Gwent yn cwmpasu ardaloedd Tredegar a Brynmawr.

Rydym yn falch o gynnwys nifer o sefydliadau lleol, pobl, busnesau lleol a llywodraeth leol yn ein gwaith cydweithredol. Diolch i chi am eich cefnogaeth, rydym yn gyffrous i barhau i weithio ar y nod cyffredin o wella lles yn ein cymunedau.

Adeiladwyd rhwydwaith mawr cyn y pandemig ac a yw hyn wedi tyfu dros y 18 mis diwethaf. Rydym wedi datblygu rhwydwaith ar-lein, sy'n cynnwys tudalen Facebook sy'n cynnwys dros 620 o aelodau cymunedol o Flaenau Gwent, a thîm o dros 100 o Gyfeillion Lles ymroddedig Blaenau Gwent.

Cynhaliwyd boreau coffi wythnosol ledled Gwent yn ystod y cyfyngiadau symud a ddaeth yn fore coffi Blaenau Gwent yn hydref 2020.

Mae’r digwyddiadau’n gyfle i Gyfeillion Llesiant ddod at ei gilydd, ac yn gyfle i siaradwyr gwadd o sefydliadau lleol roi’r newyddion diweddaraf am eu gwasanaethau a’u cyfleoedd gerllaw.

 

Ar ôl ymgynghori â phobl leol a sefydliadau lleol, mae’r meysydd blaenoriaeth hyn yn cael sylw gan y Rhwydwaith Llesiant ym Mlaenau Gwent:

llwybr Iechyd Meddwl

 

Dywedaisgan weithwyr proffesiynol a chymunedau bod angen mynediad hawdd at gymorth iechyd meddwl. Mewn ymateb, ffurfiwyd grŵp gorchwyl a gorffen i fapio’r ddarpariaeth bresennol ac ysgrifennu llwybr iechyd meddwl sy’n hawdd ei ddilyn ac sy’n darlunio darpariaeth leol a mecanweithiau atgyfeirio.

 

Cynhwysiant Digidol

 

Roedd cynhwysiant digidol yn ffocws i’n gwaith yn ystod y pandemig ac mae’n parhau felly. Mae yna grwpiau ac unigolion heb fynediad i'r rhyngrwyd, neu heb 'diwnio i mewn' i sianeli confensiynol. Dyma lle mae ein rhwydweithiau cymunedol yn dod i rym, mae gan sefydliadau ac unigolion 'ar lawr gwlad' fynediad i ledaenu negeseuon i bobl sy'n aml yn anoddach eu cyrraedd.

 

Mae prosiect peilot yn cael ei gynllunio i hyfforddi gwirfoddolwyr mewn lleoliadau preswyl a staff llyfrgelloedd i gefnogi trigolion ac aelodau'r gymuned i ddefnyddio dyfeisiau digidol.

 

Blaenoriaeth bellach ar gyfer Rhwydwaith Llesiant Blaenau Gwent yw sicrhau bod pobl leol yn gwybod 'Beth Sydd Ymlaen' yn lleol. Rydym yn bwriadu defnyddio sianeli digidol i ymgysylltu â phobl ar draws ein bwrdeistref, yn ogystal â gwneud defnydd o'n rhwydweithiau a'n sianeli lleol. Edrychwn ymlaen at ddweud wrthych am #InThisTogether Blaenau Gwent yn fuan.

CYSYLLTIADAU

Bg5.jpg